Str. Ştefan Cel Mare, Corod, Jud. Galati
(0)236 864006 corod@gl.e-adm.ro

Rapoarte de activitate

/Rapoarte de activitate
Rapoarte de activitate

RAPORT ANUALPRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALASI DE MEDIU
A COMUNEI COROD, JUDETUL GALATI

DOMNILOR CONSILIERI

În vederea asigurarii unei totale transparente institutionale, si pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de Legea 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informatii de interes public, în sarcina primarului, va supun atentiei Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Corod, judetul Galati, pentru anul 2008, care poate fi consultat de toti cetatenii interesati.

Date generale:
Preocuparea majora a primarului comunei Corod, judetul Galati, în anul 2008, ca dealtfel pe toata durata scursa din actualul mandat început în iunie 2008, cât si în cel anterior, a fost cresterea economica si sociala a comunei si cea a calitatii mediului din comuna.

Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate de acesta pentru a fi adoptate de deliberativul comunei, s-au încadrat în aceata linie de crestere economica si sociala a comunei.

În exercitarea mandatului potrivit competentelor prevazute de lege, în anul 2008, primarul comunei Corod, în calitatea sa de sef al administratiei publice locale, a emis un numar de 149 dispozitii, cu caracter normativ sau individual. Pe langa acestea , un numar de 15 dispozitii au fost emise pentru convocarea Consiliului Local Corod în sedinte ordinare s-au extraordinare si 283 dispozitii pentru asistenta sociala.

Consiliul local Corod s-a întrunit în anul 2008 în 15 sedinte ordinare sau extraordinare, adoptând un numar de 67 hotarâri. Majoritatea proiectelor de hotarâre care au fost supuse dezbaterii consiliului local în cele 15 sedinte din anul 2008 au fost initiate de primarul comunei.

În aplicarea Legii 52/2003, toate proiectele de acte normative au fost aduse la cunostinta publicasi a fost organizata o dezbatere publica pe tema organizarii pazei comunale, pasunatului ,adoptarea unei variante de stema a comunei , a protectiei mediului si gospodarire comunala.

Hotarârile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta publica prin afisaj la sediul primariei sau în diverse puncte special stabilite din satele componente, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesati. În anul 2008 s-a depus la Primaria Corod o solicitare de informatii de interes public.

Numarul mic al solicitarilor se explica prin transparenta totala în activitatea desfasurata, multe informatii de interes public fiind afisate în locurile special amenajate. Toate solicitarile au fost solutionate în termen legal, nefiind nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instantelor de judecata.

Referitor la modul de solutionare a petitiilor, în anul 2008, la Primaria comunei Corod s-au înregistrat un numar de petitii, a caror rezolvare în termen legal si cu respectarea legii, a facut ca sa nu fie înregistrata nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instantelor de judecata.

Datele semnificative privind comuna sunt:
-reteaua stradala a comunei este formata din DJ 251 A Tecuci-Corod-Tg Bujor si DJ 251 B Corod- Pechea-Galati‚ din care se ramifica drumuri comunale;
-comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie electrica, iluminat public, retea de alimentare cu apa prin captare de izvor adancime, telefonie, cablu TV ,TV digitala;

STAREA ECONOMICA
Activitatea economica a comunei este preponderent agricola, cu ramurile sale de baza, cultura mare,legumicultura, cresterea animalelor .Alte activitati se desfasoara in sfera serviciilor, comert, activitate sociala. Un procent mare al fortei de munca a migrat in Italia si alte state din lume.

O mica parte din populatie a demarat unele activitati economice pe baza liberei initiative. Pe raza comunei functioneaza un numar de cca 60 societati comerciale cu obiect de activitate diversa. Potentialul economic al comunei se întemeiaza pe resursele zonei, respectiv, agricultura ,dar in special harnicia locuitorilor care in ciuda faptului ca ne aflam intr-o zona defavorizata, nivelul de trai este ridicat.

Starea economica a comunei Corod, raportata la anii anteriori, se încadreaza într-o tendinta de dezvoltare moderata, ca urmare a unor politici locale de atragere a investitorilor si a fondurilor comunitare si de exploatare mai judicioasa a resurselor proprii.

Având în vedere conditiile concrete ale comunei Corod, primarul comunei, în anul 2008, s-a preocupat pentru cresterea economica a acestei unitati administrativ teritoriale. În anul 2008 s-au autorizat un numar de 39 constructii,din care: trei pentru investitii publice,trei anexe gospodaresti,doua exploatatii agricole si 31case de locuit ,colectându-se taxele si impozitele legate de aceste autorizari . In general , s-a actionat pentru cresterea conditiilor de viata ,prin imbunatatirea infrastructurii.

Au fost continuate lucrarile la sistemul public de canalizare,a fost data in folosinta Gradinita nr. 2 Corod, s-a finalizat consolidarea Scolii nr.1 Corod si a Scolii Blinzi ,construire centrale termice la Scolile nr.1, 2 si 3 Corod, finalizarea podurilor Bors si Ghiluta, consolidare Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Corod, 2 podete, au fost realizate trotuare, dalare santuri, parcare, sa.

Am obtinut finantarea pentru constructie Baza sportiva in sat Corod. Au fost realizate studii de fezabilitate in vederea accesarii fondurilor structurale prin Programul P.N.D.R.-Masura 3.22

Deoarece sustinerea unor programe de dezvoltare locala are la baza si o contributie proprie, a comunitatii locale, în anul 2008 s-a pus accent pe colectarea resurselor proprii (taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni etc). Astfel, pe lânga derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitatii pentru închirierea spatiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri (terenuri) aflate în domeniul privat, pentru desfasurarea unor activitati economice.

În anul 2008, prin optimizarea activitatii compartimentului de impozite si taxe (achizitionarea unor programe informatice specifice) bugetul local al comunei a fost realizat în proportie de 86 %. Deasemeni, tot pentru dezvoltarea urbanistica a localitatii, s-au întocmit studii de fezabilitate pentru modernizarea principalelor drumuri din comuna prin pietruire si asfaltare.

Pentru cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor, la nivelul Primariei comunei Corod s-a organizat SPCLEP iar toate birourile sunt dotate cu aparatura IT. O preocupare majora a administratiei locale în anul 2008 a fost si modul de aplicare a Legii 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

La comisia comunala de fond funciar Corod au fost depuse un numar de cereri prin care se solicita aplanarea unor divergente. În ultima perioada în comuna Corod s-a înregistrat o scadere a numarului de animale din gospodariile populatiei. Acest aspect se datoreaza preturilor mici oferite de procesatorii de lapte si de carne care achizitioneaza aceste materii prime.

Totusi, în anul 2008, pe raza comunei Corod au beneficita de finantare, prin programul SAPARD un numar de 7 ferme pentru cresterea animalelor si pentru cultura mare.

STAREA SOCIALA
În anul 2008 numarul persoanelor beneficiare de ajutor social din comuna este de – 180 beneficiari. Pentru cazuri exceptionale, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2008, s-au acordat ajutoare de urgenta în suma totala de 5 mii lei Deasemeni, pentru cresterea gradului de confort a locuitorilor comunei, am reusit în anul 2008 extinderea retei de iluminat public pe majoritatea drumurilor din comuna.

STAREA MEDIULUI
Teritoriul administrativ al comunei, în suprafata totala 10 556 ha, la care se adauga 156 ha padure ,este formata din 4 localitati , respectiv satele : Corod, Blinzi, Bratulesti, Carapcesti. Pentru conservarea si protectia mediului în comuna, în anul 2008, ca si în anii anteriori, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna, santurile, s-au plantat flori, arbori si arbusti pe peluze.

Pentru îmbunatatirea calitatii mediului din comuna, în anul 2008 se inscrie executia sistemului de canalizare si alimentare cu apa satele Blinzi si Bratulesti. Deasemeni, pentru îmbunatatirea conditiilor de mediu avem incheiat un contract care este in curs de derulare cu firma SC ROMPREST SA care preia saptamanal deseurile menajere de la populatie.

Consider ca starea mediului în comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va desfasura în sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de constientizare a populatiei pentru mentinerea unui mediu curat , pentru colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru reciclarea deseurilor refolosibile.

Pentru cresterea calitatii vietii în comuna, se vor pune în practica concluziile desprinse din seminariile pe tema dezvoltarii locale, la care primarul comunei a participat în anul 2008.

Primar,
Vasile Carjeu